22.06.2024
Home » Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište

 

 20210906_130707

Projekt:

 USPOSTAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

U OPĆINI LIŠANE OSTROVIČKE

 KK.06.3.1.16.0034

 Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

„Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

 

Za Projekt Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Lišane Ostrovičke provedene su sve potrebne aktivnosti projekta.

Provedbu izobrazno – informativnih aktivnosti obavila je Udruga „Eko – Zadar“, Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja.

Udruga „Eko – Zadar“ provela je kvizove u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“.

Za djecu od 1. – 4. razreda kvizovi su provedeni dana 09.09.2021. godine, a za djecu od 5. – 8. razreda kvizovi su održani 10.09.2021. godine. Također, edukatorice te zaposlenik komunalnog poduzeća Benković d.o.o. djeci su pokazali mobilno reciklažno dvorište te način na koji se otpad odlaže u mobilno reciklažno dvorište.

Edukativno predavanje (javna tribina) za građane na temu – „Sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje, kompostiranje i način korištenja usluga mobilnog reciklažnog dvorišta“ održana je 10.09.2021. godine. Na javnoj tribini sudjelovalo je stanovništvo iz Općine Lišane Ostrovičke. Predavačica, u suradnji sa zaposlenikom komunalnog poduzeća Benković d.o.o., proveli su i demonstraciju razdvajanja otpada na lokaciji mobilnog reciklažnog dvorišta.

Vezano za aktivnost projekta – Promidžba i vidljivost, obavljen je dizajn i grafičko oblikovanje te je Općina nabavila sav potreban materijal od tiskarskog obrta „Skorić“. Nabavljeno je 100 komada platnenih vrećica, 100 komada blokova za pisanje, 100 komada kemijskih olovki, 400 komada informativnih letaka te A3 plakat sa svim informacijama o projektu.

Nabavljeni materijali podijeljeni su osnovnoškolskoj djeci tijekom provedbe projektne aktivnosti „Provedba izobrazno – informativnih aktivnosti“. Svako dijete dobilo je 1 platnenu vrećicu, 1 kemijsku olovku te 1 blok za pisanje.

Također, na edukativnom predavanju za građane, stanovništvo Općine Lišane koje je bilo prisutno na predavanju dobilo je po 1 platnenu vrećicu, 1 kemijsku olovku te 1 blok za pisanje.

Komunalno poduzeće Benković d.o.o., zajedno s računima koje šalje kućanstvima na području Općine Lišane Ostrovičke, svakom kućanstvu poslao je letak informativnog karaktera koji je izradio tiskarski obrt „Skorić“. Letak je prilagođen osobama s tjelesnim oštećenjem u smislu slabijeg vida, a tekst je jednostavan za čitanje i razumijevanje za osobe s intelektualnim poteškoćama.

Isporuku mobilne jedinice odradila je tvrtka „Techno Win“ d.o.o., Jamnica Pisarovinska 12, 10451 Pisarovina.

Mobilna jedinica privremeno je smještena ispred općinske zgrade, a sukladno rasporedu koji je dobiven od komunalnog poduzeća „Benković“ d.o.o., 01.10.2021. godine bit će kod zgrade Općine u Lišanima, 02.11.2021. godine bit će kod groblja u Ostrovici te 01.12.2021. godine bit će kod igrališta u Dobropoljcima kako bi cjelokupno stanovništvo Općine moglo odlagati svoj komunalni otpad u mobilno reciklažno dvorište.

Nositelj projekta je Općina Lišane Ostrovičke. Općina je u potpunosti odgovorna za provedbu svih projektnih aktivnosti u zadanim vremenskim, financijskim i ljudskim kapacitetima. S obzirom da Općina nije raspolagala s dostatnim ljudskim kapacitetima u upravljanju projektom angažirao se vanjski konzultatnt na poziciji voditelja projekta, konkretno angažirana je konzultanstka tvrta „Rawna Consulting“, Put Rovanjske 16, 23243 Rovanjska. Vanjski konzultatnt je svojim iskustvom osigurao uspješnu provedbu projekta.

Na poziciji pomoćnika voditelja projekta bila je angažirana osoba koja je zaposlenik Općine, a na mjesto financijskog administratora osoba iz računovodstva Općine. Komunikacija članova projektnog tima odvijala se putem e-maila, telefona te održavanjem nekoliko sastanaka u prostoriji Općine Lišane Ostrovičke.

Agencija za razvoj Zadarske županije pružala je savjetodavnu podršku Općini u provedbi projekta.

Za upravljanje mobilnim reciklažnim dvorištem zaduženo je komunalno poduzeće „Benković“ d.o.o., kako za vrijeme trajanja projekta tako i po njegovu završetku.

Sukladno Ugovoru ukupna vrijednost projekta je 249.025,00 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 236.805,55 kn, a Općini se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 201.284,71 kn.

Općina Lišane Ostrovičke je sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. provela sve projektne aktivnosti.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Lišane Ostrovičke.

 

DODATNE INFORMACIJE: https://strukturnifondovi.hr/

20210906_130640

 

20210906_130707

Projekt:

 USPOSTAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

U OPĆINI LIŠANE OSTROVIČKE

KK.06.3.1.16.0034

 Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

„Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

 

Ovim projektom uspostavlja se mobilno reciklažno dvorište na području Općine Lišane Ostrovičke, koja broji 3 naselja, Lišane Ostrovičke, Ostrovica i Dobropoljci, s ukupno 698 stanovnika.

 

Cilj projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Lišane Ostrovičke“ je nabava funkcionalnog mobilnog reciklažnog dvorišta te podizanje svijesti stanovništva Općine o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta, što će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ovim projektom će se odvojeno prikupiti oko 30% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, plastika, metal, biootpad) i smanjiti količina otpada koji se odlaže na odlagalište. Uspostavom mobilnog reciklažnog dvorišta potaknut će se odvajanje te prikupljanje otpada iz kućanstava kao i njihovo zbrinjavanje umjesto odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u manjoj mjeri u okoliš. Provedba projekta omogućit će pripremu otpada za postupke daljnje oporabe što će rezultirati smanjenjem odlaganjem otpada na odlagališta te unapređenju sustava gospodarenja otpadom na području općine Lišane Ostrovičke.

Ciljna skupina na koju će ovaj projekt izravno utjecati i doprinijeti poboljšanju njihove situacije je cjelokupno stanovništvo Općine Lišane Ostrovičke odnosno 276 kućanstava na području Općine koja proizvode otpad.

Obveza Općine Lišane Ostrovičke je obavještavanje kućanstava o trenutnoj lokaciji mobilnog reciklažnog dvorišta i premještanju mobilne jedinice na ostala područja i naselja unutar Općine. Mobilna jedinica koja će mijenjati lokaciju prikupljanja otpada neće ometati prilaz zgradama i drugim objektima te ugrožavati sigurnost i redovan protok sudionika u prometu. Skladištenjem otpada spriječit će se rasipanje i razlijevanje otpada, a utjecaj rada mobilne jedinice na okolna zemljišta i zgrade sveden je na najmanju moguću mjeru, osobito u pogledu neugode koju može uzrokovati buka, prašina i /ili neugodni mirisi. Sva prateća infrastruktura (ventilacija, grijanje, hlađenje, dovod struje i vode, odvodnja i drugo) ugrađena u mobilnu jedinicu neće biti vidljiva s javne površine.

Ukupna vrijednost projekta je 249.025,00 kuna, dok su prihvatljivi troškovi 236.805,55 kn. Bespovratna sredstva koja je Općina Lišane Ostrovičke dobila iznose 201.284,71 kn. a financirana su putem EU sredstava iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. temeljem Poziva Uspostava reciklažnih dvorišta.

Mobilna reciklažna dvorišta su prenosive jedinice, kontejnerskog tipa s mogućnošću otvaranja stranica, u kojima je prostor opremljen opremom za prihvat i skladištenje raznih vrsta predsortiranog otpada. Građani mogu, bez naknade, predati otpad manjih količina na mobilnom reciklažnom dvorištu.

Sljedeće aktivnosti projekta su provedba izobrazno – informativnih aktivnosti (edukacija osnovnoškolske djece te edukativno predavanje građanima o razdvajanju otpada) te promidžba i vidljivost (odnosi se na dizajn i tisak edukativnog i promidžbenog materijala).

Kroz navedene aktivnosti educirat će se stanovništvo Općine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na njihovu ulogu u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, plastike, tekstila i stakla iz kućanstava te način rada i prikupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Isporuku mobilne jedinice odradila je tvrtka Techno Win d.o.o., Jamnica Pisarovinska 12, 10451 Pisarovina, te je privremeno smještena na javnoj površini ispred općineske zgrade, u naselju Lišane Ostrovičke. Komunalno poduzeće Benković d.o.o. preuzet će upravljanje i rad nabavljenog mobilnog reciklažnog dvorišta te će njihov zaposlenik vršiti zaprimanje otpada te će biti omogućeno svim stanovnicima Općine Lišane Ostrovičke da bez naknade predaju manje količine komunalnog otpada različitih vrsta.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Lišane Ostrovičke.

 

DODATNE INFORMACIJE: https://strukturnifondovi.hr

20210906_130640

 

 

Skip to content