22.09.2021
Home » Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište

 

20210906_130707

Projekt:

 USPOSTAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

U OPĆINI LIŠANE OSTROVIČKE

KK.06.3.1.16.0034

 Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

„Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

 

Ovim projektom uspostavlja se mobilno reciklažno dvorište na području Općine Lišane Ostrovičke, koja broji 3 naselja, Lišane Ostrovičke, Ostrovica i Dobropoljci, s ukupno 698 stanovnika.

 

Cilj projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Lišane Ostrovičke“ je nabava funkcionalnog mobilnog reciklažnog dvorišta te podizanje svijesti stanovništva Općine o važnosti odvajanja otpada i korištenja reciklažnog dvorišta, što će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ovim projektom će se odvojeno prikupiti oko 30% komunalnog otpada (prvenstveno papir, karton, plastika, metal, biootpad) i smanjiti količina otpada koji se odlaže na odlagalište. Uspostavom mobilnog reciklažnog dvorišta potaknut će se odvajanje te prikupljanje otpada iz kućanstava kao i njihovo zbrinjavanje umjesto odbacivanja takvog otpada u miješani komunalni otpad ili u manjoj mjeri u okoliš. Provedba projekta omogućit će pripremu otpada za postupke daljnje oporabe što će rezultirati smanjenjem odlaganjem otpada na odlagališta te unapređenju sustava gospodarenja otpadom na području općine Lišane Ostrovičke.

Ciljna skupina na koju će ovaj projekt izravno utjecati i doprinijeti poboljšanju njihove situacije je cjelokupno stanovništvo Općine Lišane Ostrovičke odnosno 276 kućanstava na području Općine koja proizvode otpad.

Obveza Općine Lišane Ostrovičke je obavještavanje kućanstava o trenutnoj lokaciji mobilnog reciklažnog dvorišta i premještanju mobilne jedinice na ostala područja i naselja unutar Općine. Mobilna jedinica koja će mijenjati lokaciju prikupljanja otpada neće ometati prilaz zgradama i drugim objektima te ugrožavati sigurnost i redovan protok sudionika u prometu. Skladištenjem otpada spriječit će se rasipanje i razlijevanje otpada, a utjecaj rada mobilne jedinice na okolna zemljišta i zgrade sveden je na najmanju moguću mjeru, osobito u pogledu neugode koju može uzrokovati buka, prašina i /ili neugodni mirisi. Sva prateća infrastruktura (ventilacija, grijanje, hlađenje, dovod struje i vode, odvodnja i drugo) ugrađena u mobilnu jedinicu neće biti vidljiva s javne površine.

Ukupna vrijednost projekta je 249.025,00 kuna, dok su prihvatljivi troškovi 236.805,55 kn. Bespovratna sredstva koja je Općina Lišane Ostrovičke dobila iznose 201.284,71 kn. a financirana su putem EU sredstava iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. temeljem Poziva Uspostava reciklažnih dvorišta.

Mobilna reciklažna dvorišta su prenosive jedinice, kontejnerskog tipa s mogućnošću otvaranja stranica, u kojima je prostor opremljen opremom za prihvat i skladištenje raznih vrsta predsortiranog otpada. Građani mogu, bez naknade, predati otpad manjih količina na mobilnom reciklažnom dvorištu.

Sljedeće aktivnosti projekta su provedba izobrazno – informativnih aktivnosti (edukacija osnovnoškolske djece te edukativno predavanje građanima o razdvajanju otpada) te promidžba i vidljivost (odnosi se na dizajn i tisak edukativnog i promidžbenog materijala).

Kroz navedene aktivnosti educirat će se stanovništvo Općine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na njihovu ulogu u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, plastike, tekstila i stakla iz kućanstava te način rada i prikupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Isporuku mobilne jedinice odradila je tvrtka Techno Win d.o.o., Jamnica Pisarovinska 12, 10451 Pisarovina, te je privremeno smještena na javnoj površini ispred općineske zgrade, u naselju Lišane Ostrovičke. Komunalno poduzeće Benković d.o.o. preuzet će upravljanje i rad nabavljenog mobilnog reciklažnog dvorišta te će njihov zaposlenik vršiti zaprimanje otpada te će biti omogućeno svim stanovnicima Općine Lišane Ostrovičke da bez naknade predaju manje količine komunalnog otpada različitih vrsta.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Lišane Ostrovičke.

 

DODATNE INFORMACIJE: https://strukturnifondovi.hr

20210906_130640

 

 

Skip to content