26.05.2024
Home » Općina » Statut

Statut

Statut Općine Lišane Ostrovičke

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) Općinsko vijeće Općine Lišane Ostrovičke na sjednici održanoj 03. kolovoza 2009. god. donosi STATUT OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

Statut

Izmjene Statuta

odluka-o-izmjenama-i-dopunama-statuta-opcine-lisane-ostrovicke-br-1-18

odluka-o-izmjenama-i-dopunama-statuta-opcine-lisane-ostrovicke-br-6-18

odluka-o-izmjenama-i-dopunama-statuta-opcine-lisane-ostrovicke-br-2-20

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom se podrobnije ureduje samoupravni djelokrug Općine Lišane Ostrovičke, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Opcine Lišane Ostrovicke, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja gradana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Lišane Ostrovičke.

Članak 2.
Općina Lišane Ostrovičke je jedinica lokalne samouprave osnovana za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.
Općinu Lišane Ostrovičke čine naselja Dobropoljci, Lišane Ostrovičke i Oštrovica.
Granice Općine idu rubnim granicama naselja koje čine Općinu, a mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim Zakonima.

Članak 3.
Općina Lišane Ostrovičke je pravna osoba.
Sjedište Općine Lišane Ostrovičke je u Lišanima Ostrovičkim.

II. OBILJEŽJA OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

Članak 4.
Općina Lišane Ostrovičke ima grb i zastavu kao svoja obilježja.
Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općna Lišane Ostrovičke i izražava pripadnost Općini Lišane Ostrovičke.
Nacin uporabe i zaštita obilježja Opcine Lišane Ostrovicke utvrduje se posebnom odlukom načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom .

Članak 5.
Opis grba Općine Lišane Ostrovičke: Trokutasto-srcoliki štit sa srebrno-bijelim poljem iz dna štita. U crvenom uzdižucem plamenu uzdižu se tri plamena jezika, te tri uspravna mača srebrne oštrice i zlatne drške.

Članak 6.
Zastava Općine Lišane Ostrovičke: Zastava je jednobojna, modre boje s grbom u sredini na sjecištu dijagonala. Kontura grba je obrubljena zlatnim rubom. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb se nalazi u sredini zastave, na sjecištu dijagonalno. Grb i zastava koriste se na način kojim se istice tradicija i dostojanstvo Općine Lišane Ostrovicke. O korištenju grba i zastave općinsko vijeće donosi posebnu odluku. Općina Lišane Ostrovičke ima pečat. Tijela Općine imaju posebne pečate. Izgled, sadržaj te način uporabe i čuvanje pečata iz stavka 1. i 2. ovog članka uređuje se u skladu sa zakonom, posebnom odlukom.

Članak 7.
U općini se svečano obilježava 25. srpanj, kao Dan Općine. Povodom Dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti, u skladu s posebnom odlukom. U Općini Lišane Ostrovičke se svečano obilježavaju sljedeći dani: 17.srpanj.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 8.
Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Lišane Ostrovičke, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 9.
Javna priznanja Općina Lišane Ostrovičke :
1. Počasni građanin Općine Lišane Ostrovičke
2. Nagrada Općina Lišane Ostrovičke
3. Javno priznanje Općina Lišane Ostrovičke
4. Zahvalnica Općina Lišane Ostrovičke

Članak 10.
Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUCNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 11.
Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Lišane Ostrovičke uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 12.
Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i
mogućnosti za njezino razvijanje. Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke ureduje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 13.
Sporazum o suradnji Općine Lišane Ostrovičke i općine ili grada druge države objavljuje se u
službenom glasilu Općine Lišane Ostrovičke.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 14.
Općina Lišane Ostrovičke je samostalana u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Lišane Ostrovičke.

Članak 15.
Općina Lišane Ostrovičke u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava gradana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapredenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području ,
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Lišane Ostrovičke obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.
Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.
Općina Lišane Ostrovičke može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 15. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajednickog tijela, zajednickog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 17.
Općinsko vijeće Općine Lišane Ostrovičke, može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Opcine, cije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na županiju Zadarsku, u skladu sa njezinim Statutom.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE MJEŠTANA U ODLUČIVANJU

Članak 18.
Mještani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 19 .
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom. Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može
temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, načelnik, polovina mjesnih odbora na području Općine i 20% birača upisanih u popis birača Općine.

Članak 20.
Referendum se može raspisati radi razrješenja načelnika i njegovog/vih zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom.
Referendum se može raspisati radi razrješenja načelnika i njegovog/vih zamjenika u slučaju :
-kada krše ili ne izvršavaju odluke Opcinskog vijeća,
-kada svojim radom prouzroče Općini Lišane Ostrovičke znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općini Lišane Ostrovičke u tekućoj godini (napomena: za jedinice lokalne samouprave u kojima 1% od proračuna iznosi preko 500.000 kuna tada je znatna materijalna šteta, šteta u iznosu od 500.000 kuna i više). Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja gradonačelnika i njegovog/vih zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača Općine. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača. Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog zamjenika. Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 21.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga. Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 20. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće je dužno dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 22.
Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlucuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem ce biraci odlucivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima ce birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 23.
Pravo glasovanja na referendumu imaju mještani koji imaju prebivalište na podrucju Opcine Lišane Ostrovičke odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 24.
Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 25.
Postupak provodenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 26.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova mještana o prijedlogu opceg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Opcine kao i o drugim pitanjima odredenim zakonom.
Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i načelnik.
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 od dana zaprimanja prijedloga.
Odlukom iz stavka 1. ovog clanka odreduju se pitanja o kojima ce se tražiti mišljenje od zborova mještana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 27.
Zbor mještana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.
Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru mještana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor mještana.
Izjašnjavanje mještana na zboru mještana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih mještana.

Članak 28.
Mještani imaju pravo predlagati Opcinskom vijecu donošenje odredenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.
Općinsko vijece raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog clanka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis biraca Općine.
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 29.
Mještani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih gradanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe celnik tijela Općine Lišane Ostrovičke odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine, te ukoliko za postoje tehničke pretpostavke, sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama, net meetingom i chatom).

VII. TIJELA OPĆINE

Članak 30.
Tijela Opcine Lišane Ostrovičke su Općinsko vijeće i Načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 31.
Općinsko vijece predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Opcine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Članak 32.
Općinsko vijeće donosi:
– Statut Općine
– Poslovnik o radu,
– Odluku o uvjetima, nacinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
– Proračun i odluku o izvršenju proračuna,
– Godišnje izvješce o izvršenju proračuna,
– Odluku o privremenom financiranju
– Odlučuje o stjecanju i otudenju pokretnina i nekretnina Opcine cija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlucuje o stjecanju i otudenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna),
– Odluku o promjeni granice Opcine Lišane Ostrovičke
– Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
– Donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i nacinu provodenja ocjenjivanja,
– Osniva javne ustanove, ustanove, trgovacka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
– Daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugacije propisano,
– Donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
– Raspisuje lokalni referendum,
– Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
– Bira i razrješava predsjednike i clanove radnih tijela Opcinskog vijeca,
– Odlučuje o pokroviteljstvu,
– Donosi odluku o kriterijima, nacinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
– Imenuje i razrješava i druge osobe odredene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
– Donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od znacaja za Opcinskog vijeca. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Opcinsko vijece na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 33.
Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.
Prvi i drugi potpredsjednik se u pravilu biraju sukladno strukturi Općinskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 34.
Predsjednik Općinskog vijeća:
– zastupa Općinsko vijeće
– saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
– predlaže dnevni red Općinskog vijeca,,
– upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
– brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
– održava red na sjednici Općinskog vijeća,
– uskladuje rad radnih tijela,
– potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
– brine o suradnji Općinskog vijeća i Načelnika,
– brine se o zaštiti prava vijećnika,
– obavlja i druge poslove odredene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 35.
Općinsko vijeće cini 11 vijećnika.
Općinsko vijeće može imati i više od 11 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne manjine u Opcinskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 36.
Pripadnicima srpske nacionalne manjine jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Lišane Ostrovičke. Srpska nacionalna manjina ostvaruje pravo na 2 vijećnika, sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Članak 37.
Mandat članova Opcinskog vijeća traje četiri godine.
Funkcija clanova Opcinskog vijeća je pocasna i za to vijećnik ne prima plaću.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 38.
Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:
– ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,
– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
– ako odjavi prebivalište s podrucja Općine Lišane Ostrovičke, danom odjave prebivališta,
– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
– smrću.

Članak 39.
Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Opcinskog vijeca u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 40.
Vijećnik ima prava i dužnosti:
– sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća
– raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća
– predlagati Vijecu donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata
– postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
– postavljati pitanja načelniku i zamjeniku/nicima načelnika,
– sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
– prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće
– tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.
Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.
Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni odredeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.
Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrdena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 41.
Poslovnikom Opcinskog vijeca detaljnije se ureduje nacin konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijecnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Opcinskog vijeca, djelokrug, sastav i nacin rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Opcinskom vijecu, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće posebnom odlukom ureduje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (u nastavku teksta: nositelji političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 42.
Radna tijela Opcinskog vijeća su:
– Komisija za izbor i imenovanja,
– Komisija za Statut i Poslovnik,
– Mandatna komisija.

Članak 43.
Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
– izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
– izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
– imenovanje i razrješenje i drugih osoba odredenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
– propise o primanjima vijecnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 44.
Komisija za Statut i Poslovnik:
– predlaže Statut Opcine i Poslovnik Opcinskog vijeća,
– predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
– razmatra prijedloge odluka i drugih opcih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove uskladenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
– obavlja i druge poslove odredene ovim Statutom.

Članak 45.
Mandatna komisija:
– na konstituirajucoj sjednici obavještava Opcinsko vijece o provedenim izborima za Opcinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
– obavještava Opcinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijecnicku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih pocinju obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Opcinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
– obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
– obavještava Opcinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 46.
Općinsko vijece može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i nacin rada radnih tijela utvrduje Opcinsko vijeće posebnim odlukama.

2. NAČELNIK

Članak 47.
Načelnik zastupa Opcinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.
Mandat načelnika traje četiri godine.
U obavljaju izvršne vlasti načelnik:
– priprema prijedloge općih akata,
– izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
– utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
– upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
– odlučuje o stjecanju i otudenju pokretnina i nekretnina Općine Lišane Ostrovičke cija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otudivanje planirano u proracunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
– upravlja prihodima i rashodima Općine
– upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine
– odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,
– donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine
– imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
– imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
– utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine
– predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizickih i pravnih osoba,
– razmatra i utvrduje konačni prijedlog prostornog plana,
– obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
– imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natjecaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
– sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
– donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natjecaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
– daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
– do kraja ožujka tekuce godine podnosi Opcinskom vijecu izvješce o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
– utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
– provodi postupak natjecaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Opcine u skladu s posebnom odluku Opcinskog vijece o poslovnim prostorima,
– organizira zaštitu od požara na podrucju Opcine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara
– usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,
– nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

– utvrduje mjerila za isplatu nagrade za izuzetne radne rezultate najviše do 20%
od utvrdene bruto place
– daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
– obavlja nadzor nad zakonitošcu rada tijela mjesnih odbora,
– obavlja i druge poslove predvidene ovim Statutom i drugim propisima.
Nacelnik je dužan izvijestiti Opcinsko vijece o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka
3. alineje 8. ovog clanka tromjesecno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.
Clanak 48.
Nacelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom
djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Opcine.
Clanak 49.
Nacelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješce o svom radu i to do 31. ožujka
tekuce godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje
sijecanj-lipanj tekuce godine.
Opcinsko vijece može, pored izvješca iz stavka 1. ovog clanka, od nacelnika tražiti izvješce o
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.
Nacelnik podnosi izvješce po zahtjevu iz stavka 2. ovog clanka u roku od 30 dana od dana
primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veci broj razlicitih pitanja, rok za podnošenje
izvješca iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.
Opcinsko vijece ne može zahtijevati od nacelnika izvješce o bitno podudarnom pitanju prije
proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješca o istom pitanju.
Clanak 50.
Nacelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Opcine:
– ima pravo obustaviti od primjene opci akt Opcinskog vijeca, ako ocijeni da je
tim aktom povrijeden zakon ili drugi propis, te zatražiti od Opcinskog vijeca
da u roku od 15 dana otkloni uocene nedostatke. Ako Opcinsko vijece to ne
ucini, nacelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti
predstojnika ureda državne uprave u županiji Zadarskoj, te celnika središnjeg
tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošcu rada tijela
jedinica lokalne samouprave,
– ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt
u suprotnosti sa zakonom, Statutom i opcim aktima Opcinskog vijeca.
Clanak 51.
Nacelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje nacelnika u slucaju duže odsutnosti ili drugih
razloga sprijecenosti u obavljanju svoje dužnosti

Srpska nacionalna manjina prema svojoj zastupljenosti u Opcini Lišane Ostrovicke, sukladno
pravima nacionalnih manjina, ima pravo na zamjenika nacelnika.
Clanak 52.
Nacelnik može obavljanje odredenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku/cima, ali
mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.
Zamjenik nacelnika je u slucaju iz stavka 1. ovog clanka dužan pridržavati se uputa nacelnika.
Clanak 53.
Nacelnik i zamjenik nacelnika sami odlucuju hoce li dužnost obavljati profesionalno. Oni su
dužni u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest
nadležnoj službi u opcini o tome da li ce dužnost obnašati profesionalno
Clanak 54.
Nacelniku i zamjeniku nacelnika mandat prestaje po sili zakona:
– danom podnošenja ostavke,
– danom pravomocnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
– danom pravomocnosti sudske presude kojom je osuden radi pocinjenja
kaznenog djela protiv slobode i prava covjeka i gradanina, Republike
Hrvatske i vrijednosti zašticenih medunarodnim pravom,
– danom pravomocnosti kojoj je osuden na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od jedan mjesec,
– danom odjave prebivališta s podrucja jedinice,
– danom prestanka hrvatskog državljanstva,
– smrcu.
Opcinsko vijece u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku
mandata nacelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog nacelnika.
Ako mandat nacelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog
održavanja, dužnost nacelnika do kraja mandata obavlja zamjenik nacelnika.
Clanak 55.
Nacelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti u slucajevima i u postupku propisanom
clankom 20. ovog Statuta.
Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju nacelnika i njegovog zamjenika,
mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske
imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti
nacelnika.
VII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE
Clanak 56.
Pripadnici nacionalnih manjina u Opcini Lišane Ostrovicke sudjeluju u javnom životu i
upravljanju lokalnim poslovima putem vijeca nacionalnih manjina i predstavnika
nacionalnih manjina.
Clanak 57.
Vijeca i predstavnici nacionalnih manjina u Opcini Lišane Ostrovicke imaju pravo:
– predlagati tijelima Opcine Lišane Ostrovicke mjere za unapredivanje
položaja nacionalnih manjina u Opcini Lišane Ostrovicke, ukljucujuci
davanje prijedloga opcih akata kojima se ureduju pitanja od znacaja za
nacionalnu manjinu;

– isticati kandidate za dužnosti u tijelima Opcine Lišane Ostrovicke;
– biti obaviješteni o svakom pitanju o kome ce raspravljati radno tijelo
Opcinskog vijeca, a tice se položaja nacionalne manjine;
Nacin, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. uredit ce se poslovnikom
Opcinskog vijeca Opcine Lišane Ostrovicke.
Clanak 58.
Nacelnik je dužan u pripremi prijedloga opcih akata od vijeca nacionalnih manjina,
odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za podrucje Opcine Lišane
Ostrovicke, zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se ureduju prava i slobode
nacionalnih manjina.
Clanak 59.
Na podrucju Opcine Lišane Ostrovicke, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo koristiti i
isticati simbole i zastave nacionalne manjine.
Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Opcine Lišane
Ostrovicke isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u
svecanim prigodama znacajnim za nacionalnu manjinu.
Clanak 60.
Vijeca i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i
druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine i to:
– u sastavu svojih pecata i žigova
– u natpisnim plocama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u
službenim i svecanim prostorijama
– u zaglavljima službenih akata koje donose.
Clanak 61.
U svecanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili
svecana pjesma nacionalne manjine.
Prije izvodenja himne i/ili svecane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi
himna Republike Hrvatske.
Clanak 62.
Opcina Lišane Ostrovicke, u skladu s mogucnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih
udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi ocuvanja nacionalnog i kulturnog
identiteta.
Opcina Lišane Ostrovicke osigurava sredstva za rad vijeca nacionalnih manjina i pripadnika
nacionalne manjine.
VIII. UPRAVNA TIJELA
Clanak 63.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Opcine Lišane Ostrovicke, utvrdenih
zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na
Opcinu, ustrojavaju se upravna tijela Opcine.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela ureduje se posebnom odlukom Opcinskog vijeca.
Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).
Upravnim tijelima upravljaju procelnici koje na temelju javnog natjecaja imenuje nacelnik.
Clanak 64.
Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojeni i u okviru djelokruga utvrdenog posebnom
odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provodenje opcih i pojedinacnih akata tijela
Opcine, te u slucaju neprovodenja opceg akta poduzimaju propisane mjere.
Clanak 65.
Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Nacelniku.
Clanak 66.
Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proracunu Opcine Lišane Ostrovicke,
Državnom proracunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
IX. JAVNE SLUŽBE
Clanak 67.
Opcina Lišane Ostrovicke u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti
kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe gradana na podrucju komunalnih, društvenih i
drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrdeno da se obavljaju kao javna služba.
Clanak 68.
Opcina Lišane Ostrovicke osigurava obavljanje djelatnosti iz clanka 66. ovog Statuta
osnivanjem trgovackih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.
U trgovackim društvima u kojima Opcina Lišane Ostrovicke ima udjele ili dionice Nacelnik
je clan skupštine društva.
Obavljanje odredenih djelatnosti Opcina Lišane Ostrovicke može povjeriti drugim pravnim i
fizickim osobama temeljem ugovora o koncesiji.
X. MJESNA SAMOUPRAVA
Clanak 69.
Na podrucju Opcine Lišane Ostrovicke mogu se osnivati se mjesni odbori, kao oblici mjesne
samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja gradana u odlucivanju o lokalnim
poslovima.
Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više medusobno povezanih manjih naselja ili
za dijelove naselja koji cine zasebnu razgranicenu cjelinu, na nacin i po postupku propisanom
zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Opcinskog vijeca, kojom se detaljnije ureduje
postupak i nacin izbora tijela mjesnog odbora.
Mjesni odbor je pravna osoba.

Clanak 70.
Podrucje i granice mjesnih odbora odreduju se posebnom odlukom Opcinskog vijeca i
prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.
Clanak 71.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10 % mještana upisanih u popis
biraca za podrucje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja
gradana, te Nacelnik.
U slucaju da prijedlog iz stavka 1. ovog clanka, daju mještani ili njihove organizacije i
udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku Nacelniku.
Clanak 72.
Nacelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrduje da li je prijedlog podnesen
na nacin i po postupku utvrdenim zakonom i ovim Statutom.
Ukoliko Nacelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani nacin i po propisanom
postupku, obavijestit ce predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za
osnivanje mjesnog odbora.
Pravovaljani prijedlog Nacelnik upucuje Opcinskom vijecu, koje je dužno izjasniti se o
prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.
Clanak 73.
U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, podrucju i
granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te
zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.
Clanak 74.
Tijela mjesnog odbora su vijece mjesnog odbora i predsjednik vijeca mjesnog odbora.
Clanak 75.
Clanove vijeca mjesnog odbora biraju gradani s podrucja mjesnog odbora koji imaju biracko
pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od cetiri godine.
Izbornu jedinicu za izbor clanova vijeca mjesnog odbora cini cijelo podrucje mjesnog
odbora.
Postupak izbora clanova vijeca mjesnog odbora ureduje se posebnom odlukom Opcinskog
vijeca uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se ureduje izbor clanova predstavnickih
tijela jedinica lokalne samouprave.
Clanak 76.
Izbore za clanove vijeca mjesnih odbora raspisuje nacelnik u roku od 30 dana od dana
donošenja odluke Opcinskog vijeca o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 15 dana
od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeca mjesnog odbora.
Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteci manje od 30 dana niti više od
60 dana.
Clanak 77.
Vijece mjesnog odbora ima, ukljucujuci i predsjednika, 5 do 7 clanova.
Za clana vijeca mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina
života koji ima prebivalište na podrucju mjesnog odbora.

Clanak 78.
Vijece mjesnog odbora bira predsjednika vijeca iz svog sastava tajnim glasovanjem na
vrijeme od cetiri godine.
Predsjednik vijeca predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijecu mjesnog odbora.
Clanak 79.
Vijece mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora,
poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obracun, te obavlja druge poslove utvrdene
zakonom, ovim Statutom i odlukama Opcinskog vijeca i Nacelnika.
Clanak 80.
Programom rada utvrduju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vodenja brige o
uredenju podrucja mjesnog odbora, provodenjem manjih komunalnih akcija kojima se
poboljšava komunalni standard gradana na podrucju mjesnog odbora, vodenju brige o
poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba gradana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi,
kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom podrucju
Clanak 81.
Pravilima mjesnog odbora detaljnije se ureduje nacin konstituiranja, sazivanja i rad vijeca
mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti clanova vijeca mjesnog odbora,
ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeca mjesnog odbora, nacin odlucivanja, te druga
pitanja od znacaja za rad mjesnog odbora.
Clanak 82.
Prihode mjesnog odbora cine prihodi od pomoci i dotacija pravnih ili fizickih osoba, te
prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Opcinsko vijece.
Clanak 83.
Vijece mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima gradana, te davanja
prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog znacenja, može sazivati zborove gradana.
Zbor gradana može se sazvati i za dio podrucja mjesnog odbora koji cini zasebnu cjelinu.
Zbor gradana vodi predsjednik mjesnog odbora ili clan vijeca mjesnog odbora kojeg odredi
vijece.
Clanak 84.
Strucne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Opcine
na nacin propisan opcim aktom kojim se ureduje ustrojstvo i nacin rada upravnih tijela
Opcine.
Clanak 85.
Inicijativu i prijedlog za promjenu podrucja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora
i Nacelnik.
O inicijativi i prijedlogu iz prethodnog stavka Opcinsko vijece donosi odluku uz prethodno
pribavljeno mišljenje gradana mjesnog odbora za koje se traži promjena podrucja.
Clanak 86.
Nadzor nad zakonitošcu rada tijela mjesnog odbora obavlja Nacelnik.

Nacelnik može u postupku provodenja nadzora nad zakonitošcu rada mjesnog odbora
raspustiti vijece mjesnog odbora, ako ono ucestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog
odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.
XI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPCINE LIŠANE OSTROVICKE
Clanak 87.
Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Opcini Lišane
Ostrovicke, cine imovinu Opcine Lišane Ostrovicke
Clanak 88.
Imovinom Opcine upravljaju Nacelnik i Opcinsko vijece u skladu s odredbama ovog Statuta
pažnjom dobrog domacina.
Nacelnik u postupku upravljanja imovinom Opcine donosi pojedinacne akte glede
upravljanja imovinom, na temelju opceg akta Opcinskog vijeca o uvjetima, nacinu i postupku
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Opcine.
Clanak 89.
Opcina Lišane Ostrovicke ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga
slobodno raspolaže.
Prihodi Opcine Lišane Ostrovicke su:
– porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i
posebnim odlukama Opcinskog vijeca,
– prihodi od stvari u vlasništvu Opcine i imovinskih prava,
– prihod od trgovackih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Opcine
odnosno u kojima Opcina ima udjele ili dionice,
– prihodi od koncesija,
– novcane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Opcina
Lišane Ostrovicke u skladu sa zakonom,
– udio u zajednickim porezima sa Zadarskom županijom i Republikom
Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije
prema posebnom zakonu,
– sredstva pomoci i dotacije Republike Hrvatske predvidena u Državnom
proracunu,
– drugi prihodi odredeni zakonom.
Clanak 90.
Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrdeni iznosi izdataka i drugih placanja Opcine
Lišane Ostrovicke iskazuju se u proracunu Opcine Lišane Ostrovicke.
Svi prihodi i primici proracuna moraju biti rasporedeni u proracunu i iskazni po izvorima iz
kojih potjecu.
Svi izdaci proracuna moraju biti utvrdeni u proracunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.
Clanak 91.
Proracun Opcine Lišane Ostrovicke i odluka o izvršenju proracuna donosi se za proracunsku
godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proracunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja pocinje 1. sijecnja, a završava 31.
prosinca.
Clanak 92.
Opcinsko vijece donosi proracun za sljedecu proracunsku godinu na nacin i u rokovima
propisanim zakonom.
Ukoliko se proracun za sljedecu proracunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku,
Opcinsko vijece donosi odluku o privremenom financiranju na nacin i postupku propisanim
zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proracunske godine.
Clanak 93.
Ako se tijekom proracunske godine smanje prihodi i primici ili povecaju izdaci utvrdeni
proracunom, proracun se mora uravnotežiti sniženjem predvidenih izdataka ili pronalaženjem
novih prihoda.
Uravnoteženje proracuna provodi se izmjenama i dopunama proracuna po postupku
propisnom za donošenje proracuna.
Clanak 94.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Opcine nadzire Opcinsko vijece.
Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proracunskih sredstava Opcine nadzire
Ministarstvo financija.
XII. AKTI OPCINE
Clanak 95.
Opcinsko vijece na temelju prava i ovlaštenja utvrdenih zakonom i ovim Statutom donosi
Statut, Poslovnik, proracun, odluku o izvršenju proracuna, odluke i druge opce akte i
zakljucke.
Opcinsko vijece donosi rješenja i druge pojedinacne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o
pojedinacnim stvarima.
Clanak 96.
Nacelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zakljucke, pravilnike, te opce akte
kada je za to ovlašten zakonom ili opcim aktom Opcinskog vijeca.
Clanak 97.
Radna tijela Opcinskog vijeca donose zakljucke i preporuke.
Clanak 98.
Nacelnik osigurava izvršenje opcih akata iz clanka 94. ovog Statuta, na nacin i u postupku
propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošcu rada upravnih tijela.
Clanak 99.
Upravna tijela Opcine u izvršavanju opcih akata Opcinskog vijeca donose pojedinacne akte
kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizickih i pravnih osoba.
Protiv pojedinacnih akata iz stavka 1. ovog clanka, može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu zadarske županije.

Na donošenje pojedinacnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o opcem upravnom
postupku i drugih propisa.
U izvršavanju opcih akata Opcinskog vijeca pojedinacne akte donose i pravne osobe kojima
su odlukom Opcinskog vijeca, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.
Clanak 100.
Pojedinacni akti kojima se rješava o obvezi razreza opcinskih poreza, doprinosa i naknada
donose se u skracenom upravnom postupku.
Skraceni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinacnih akata kojima se rješava o
pravima, obvezama i interesima fizickih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je
Opcina Lišane Ostrovicke osnivac.
Protiv pojedinacnih akata Opcinskog vijeca i nacelnika kojima se rješava o pravima,
obvezama i pravnim interesima fizickih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije
drugacije propisano, ne može se izjaviti žalba, vec se može pokrenuti upravni spor.
Clanak 101.
Nadzor nad zakonitošcu opcih akata Opcinskog vijeca u njegovom samoupravnom djelokrugu
obavlja ured državne uprave u zadarskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave,
svako u svojem djelokrugu.
Clanak 102.
Detaljnije odredbe o aktima Opcine Lišane Ostrovicke i postupku donošenja akata utvrduje se
Poslovnikom Opcinskog vijeca.
Clanak 103.
Opci akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju u Službenom glasilu Opcine Lišane
Ostrovicke.
Opci akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito
opravdanih razloga, opcim aktom propisano da opci akt stupa na snagu danom objave.
Opci akti ne mogu imati povratno djelovanje.
XIII. JAVNOST RADA
Clanak 104.
Rad Opcinskog vijeca, Nacelnika i upravnih tijela Opcine je javan.
Predstavnici udruga mještana, mještani i predstavnici medija mogu pratiti rad Opcinskog
vijeca u skladu s odredbama Poslovnika Opcinskog vijeca.
Clanak 105.
Javnost rada Opcinskog vijeca osigurava se:
– javnim održavanjem sjednica,
– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopcavanja,
– objavljivanjem opcih akata i drugih akata u službenom glasilu Opcine Lišane
Ostrovicke
– i na web stranicama Opcine Lišane Ostrovicke.

Javnost rada nacelnika osigurava se:
– izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopcavanja,
Javnost rada upravnih tijela Opcine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim
oblicima javnog priopcavanja.
XIV. SPRJECAVANJE SUKOBA INTERESA
Clanak 106.
Nacin djelovanja nacelnika i zamjenika nacelnika u obnašanju javnih dužnosti ureden je
posebnim zakonom.
Clanak 107.
Opcinsko vijece posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u
obnašanju javne vlasti te ureduje sprjecavanje sukoba interesa izmedu privatnog i javnog
interesa u obnašanju javne vlasti.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Clanak 108.
Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trecina vijecnika Opcinskog vijeca,
nacelnik i Komisija za Statut i Poslovnik Opcinskog vijeca.
Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Opcinskog vijeca.
Opcinsko vijece, vecinom glasova svih vijecnika, odlucuje da li ce pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni Statuta.
Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da ce se pristupiti raspravi o
predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Opcinskog
vijeca, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zakljucivanja rasprave o prijedlogu.
Clanak 109.
Odluke i drugi opci akti doneseni na temelju Statuta Opcine Lišane Ostrovicke (Službeno
glasilo Opcine Lišane Ostrovicke ) i zakona, uskladit ce se s odredbama ovog Statuta i
zakona kojim se ureduje pojedino podrucje u zakonom propisanom roku.
Clanak 110.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Opcine Lišane
Ostrovicke .
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Opcine Lišane Ostrovicke (Službeni
glasnik br. 1/06).
Klasa: 021-05/09-10/01
Ur.br.: 2198/29-09-1
Lišane Ostrovicke, 3. kolovoza 2009.

OPCINSKO VIJECE OPCINE LIŠANE OSTROVICKE
Predsjednik Opcinskog vijeca
Ivica Music, dipl. ing.

 preuzmite statut u PDF-u

Skip to content